A RUD-SpanSet Emeléstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételei

 1. Szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a RUD-SpanSet Emeléstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szállító – a továbbiakban Szállító – által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal, szállítólevelekkel és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokkal, illetve a Szállító és a Vevő által kötött szerződéssel, keret-megállapodással összhangban értelmezendő.

Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak a Szállító és a Vevő által aláírt és jóváhagyott, írásos formában jön létre érvényesen.

A Szállító adatai:

Neve: RUD-SpanSet Emeléstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: RUD-SpanSet Kft.

Idegen nyelvű elnevezései:

RUD-SpanSet Lifting Limited

RUD-SpanSet Lifting Gesellschaft mit besschränkter Haftung

Idegen nyelvű rövidített elnevezései:

RUD-SpanSet LTD.

RUD-SpanSet GmbH

Székhelye: 2049 Diósd, Ipar út 12.                 

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-157942

Adószám:11185778-2-13
Közösségi adószám: HU11185778

Bank neve: Budapest Bank Zrt.

Bank címe: 1138 Budapest, Váci út 193.

Bankszámla:   10102093-47108700-01000004 (HUF)

10102093-47108700-01000303 (EUR)

 1. Árak

 

A Szállító EUR alapú árlistával rendelkezik. Szállító ajánlataiban szereplő árak EUR árak, és az árajánlat napján érvényes árakat tartalmazzák, így azok a Szállítótól független jogszabályváltozás, illetve hatósági intézkedés esetén, külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Vevő a megrendeléskor írásban rendelkezhet arról, hogy a számlát EUR vagy forint pénznemben kéri kiállítani. Amennyiben a Vevő forintban kéri a számlát kiállítani, úgy tudomásul veszi, hogy Szállító a forint összeg kiszámításakor az ajánlatban vagy rendelés visszaigazolásban szereplő EUR összeget alapul véve a Szállító által meghatározott, a számla kiállításának a napján érvényes árfolyamán számítja át forintra.

A Szállító ajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

III. Az ajánlat érvényességi határideje

 

A Szállító ajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. E határidő eltelte után az ajánlatban foglaltak a Szállítót semmilyen formában nem kötelezik, az ajánlati kötöttség a határidő végén megszűnik.

IV.Szállítási határidő

 

A szállítási határidőt az ajánlat tartalmazza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő az ajánlatban szereplő határidőtől eltér, ebben az esetben ez utóbbi, a megrendelés visszaigazolásban rögzített határidő az irányadó feltéve, hogy a Vevő a visszaigazolás kézhezvételétől számított 2 (kettő) napon belül nem jelez e körben kifogást.

A szállítási határidőként megadott időtartam a rendelés kézhezvételétől – illetve előlegfizetés esetén az előlegnek a Szállító bankszámlájára történő beérkezésétől számítandó. A Szállító jogosult a visszaigazolásban rögzített határidőt írásban módosítani, de amennyiben ezt a Vevő nem fogadja el, úgy Vevő jogosult a megrendelést a határidő módosítást tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 2 (kettő) napon belül lemondani pótlólagos díj felszámítása nélkül.

Amennyiben a Vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy köteles azt azonnal írásban közölni Szállítóval, a várható új átvételi határidővel együtt. Szállító köteles a Vevő igénye szerinti szállítás érdekében eljárni, azonban jogosult a Vevő érdekkörében felmerült okból vagy körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező többletköltségét, illetve kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

 1. Szállítás

 

Szállító a felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Vevő által viselendő és fizetendő szállítási költséggel szállítja az árut Vevő székhelyére, telephelyére, fióktelepére vagy a Vevő által a megrendelésben megadott egyéb belföldi szállítási címre.

A szállítás átfutási ideje a Szállító raktárába beérkezett áru kézhezvételétől számított kb. 3-5 munkanap, kivéve, ha Szállító a Vevővel írásban egyéb megállapodást rögzített.

Vevő köteles a pontos szállítási címet a megrendelésen feltüntetni. A téves vagy hiányos szállítási cím megadásából eredően felmerülő valamennyi költséget Szállító jogosult a Vevő felé érvényesíteni. A normál üzletmenettől eltérő (pl. expressz fuvar) ügyletekből adódó többlet szállítási költségek egyéb írásbeli megállapodás hiányában is a Vevőt terhelik. Ezen túlmenően Szállító jogosult Vevő részére a sürgős szállítási határidejű rendelések esetén – a kézbesítéssel megbízott futár szállítási díján illetve esetleges egyéb többletköltségeken túlmenően – rendelésenként nettó 2500,Ft összeget kiszámlázni. Sürgős szállítási határidőnek minősül az aznapi, vagy a rendelést követő napi határidővel történő szállítási határidő.

A szállítmányozó cégnek történő átadással a Szállító részéről a teljesítés megtörténtnek tekintendő, vagyis az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. Így az ÁFA törvény 55. § (1) bekezdése alapján a szóban forgó teljesítés napja adófizetési kötelezettséget keletkeztet és a kiállított számla teljesítési időpontjának minősül.

 1. Átadás-átvétel

 

Az árut a Szállító diósdi központja, szállítmányozó, fuvarozó cég bevonásával szállítja Vevő részére. Az áru átadás-átvétele Vevő székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve az általa a megrendelésben megjelölt egyéb belföldi helyen történik.

Vevő saját fuvareszközével jogosult a Szállító központi raktárában árut átvenni.

Az áru átadás-átvételekor Szállító az árut mennyiségileg, darab és súly szerint adja át a kiszállítást végző szállítmányozó cégnek. Az áru fizikai átadás-átvételét a szállítmányozó cég képviselője és a Vevő vagy annak képviselője végzi, melynek igazolásául a mindkét fél által aláírt, igazolt (pecsét, aláírás) szállítólevél szolgál.

Amennyiben az átadás-átvétel során Vevő az áru mennyiségével – darabszámával és súlyával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentett be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény a Szállítóval szemben. Az átadás-átvétel során tapasztalt eltéréséket a szállítólevélen hiteles módon (pecsét, aláírás) jelezni kell.

VII. Fizetési feltételek

 

Szállító az egyéb fizetési feltételeit ajánlataiban, rendelés visszaigazolásaiban illetve számláin közli. A felek kifejezett eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a számla előre átutalással egyenlítendő ki.

Amennyiben feltételezhető, hogy Vevő nem lesz képes a Szállító felé fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, Szállító jogosult bankgaranciát, előleget vagy a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, illetve más fizetési biztosítékot kérni a Vevőtől.

Ilyen esetekben Szállító fenntartja a jogot a szerződéstől, vagy annak egy részétől való elállásra. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Szállító jogosult a Magyar Nemzeti Bank által aktuálisan meghatározott alapkamat kétszeres mértékét késedelmi kamatként felszámítani. Szállító eltérő írásbeli megállapodás hiányában, legkésőbb az adott üzleti év pénzügyi zárásáig külön elszámolási összesítés formájában leszámlázza a késedelmi kamatot a Vevő részére.

Szállító minden esetben teljesítésként a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.06.) MNB rendelet 11. § (1) bekezdésével összhangban, a számlák összegének a bankszámláján történő jóváírását tekinti.

Ha a Vevő késedelembe esik, a Szállító jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint a Vevőtől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni (A 2016. évi IX. törvény szerinti ún. behajtási költségátalányként). Ennek teljesítése Vevőt nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben a Szállító a költségátalányt érvényesíteni kívánja a Vevővel szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli Vevőre.

A Ptk. 6:130 §-ában foglaltakkal összhangban, ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a Szállító fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni.

A Szállító teljesítésétől számított 30 (harminc) napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha

 1. a) a Szállító fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a Szállító teljesítését megelőzte;
 2. b) nem állapítható meg egyértelműen a Szállító fizetési felszólítása vagy számlája kézhezvételének időpontja;
 3. c) a Vevőnek a fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell a fizetési kötelezettségét.

A Szállító és Vevő közötti szerződésben az ellenkező bizonyításáig a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a Szállító hátrányára eltérő szerződési feltételnek kell tekinteni a pénztartozás teljesítésére a fentiekben foglaltaktól eltérő, hatvan napnál hosszabb határidőt meghatározó szerződési feltételt (amelyet a Szállító megtámadni jogosult), kivéve, ha a felek egyező akarattal, külön írásbeli megállapodásban kifejezetten 60 napnál hosszabb fizetési határidőben állapodnak meg. Az EUR pénznemben kiállított számlákat külön írásos megállapodás hiányában kizárólag EUR pénznemben lehet pénzügyileg rendezni. Vevő kifejezett írásos ellenvetése hiányában hozzájárul ahhoz, hogy Szállító a követelését független külső félre engedményezze (pl. követelés behajtás).

VIII. Tulajdonjog fenntartása

 

A leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, az ellenértékük teljes kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az árut biztosítékul lekötni, vagy más módon megterhelni nem lehet.

Szállító az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, külön írásbeli nyilatkozatával kifejezetten megtilthatja az áru továbbértékesítését. Arra az esetre, ha Vevő az árut az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, arra az esetre Vevő tudomásul veszi, hogy az ebből eredő bevételeit kifejezetten, feltétel nélkül és haladéktalanul engedményezni köteles Szállítóra az áru még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig.

Vevő ebben az esetben a saját vevőjét, és a Szállítót is köteles az engedményezés tényéről haladéktalanul értesíteni.

 1. Kárveszély átszállása

 

A kárveszély az áru átvételekor száll át a Vevőre a Vevő telephelyén, illetve az általa a megrendelésben megjelölt egyéb szállítási helyen.

 1. Rendelés törlése, áru visszavétele

A Szállító hibájából történt téves szállítás esetén az ahhoz kapcsolódó számla teljes összege levonás nélkül jóváírásra kerül. Az áru visszaszállításának költségei a Szállítót terhelik.

Az áru visszavétele bármilyen egyéb okból csak eseti megállapodással, a Szállító előzetes írásbeli engedélyével történhet. A Szállítónak fel nem róható okból bekövetkező, érvényes visszaigazolt rendelés Vevő részéről történő törlése illetve visszaszállítása esetén Szállító jogosult a visszaszállításból eredő költségeit, egyéb írásbeli megállapodás hiányában, Vevőnek továbbszámlázni

 1. Reklamáció

 

Mennyiségi reklamáció: Szállítónak az áru átadás-átvételét követően mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Vevőnek a leszállított termékek mennyiségével és/vagy csomagolásával szemben támasztott kifogásait átvételkor, a szállítást végző gépkocsivezetővel közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A mennyiségi reklamációt mindkét félnek a szállítólevélen hitelesen (pecsét, aláírás) igazolni kell.

Minőségi reklamáció: A Szállító termékeire az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel garanciát vállal, amennyiben azt jogszabály előírja. Szállító az árut, annak hibája vagy meghibásodása esetén, a jótállási időn belül, kicseréli vagy kijavítja. Amennyiben az áru nem javítható, az esetben a Szállító köteles az árut ugyanolyanra, vagy legalább azonos paraméterekkel rendelkező hasonlóra kicserélni.

Amennyiben az áru hibája vagy meghibásodása bizonyíthatóan a Vevő szakszerűtlen üzembe helyezésének, működtetésének, szervizelésének vagy egyéb szakszerűtlen beavatkozásának eredménye, abban az esetben a Szállító jogosult a javítással kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét, a mindenkor érvényes árlista alapján leszámlázni Vevő részére. Ilyen esetben Szállító a Vevő felé semmiféle felelősséggel nem tartozik. Amennyiben az áru hibája vagy meghibásodása a Vevő szakszerűtlen üzembe helyezésének, működtetésének, vagy egyéb szakszerűtlen beavatkozásának eredménye, abban az esetben Szállító jótállási kötelezettsége megszűnik.

Amennyiben Vevő a szavatossági igényeken túlmenően esetlegesen egyéb igényeket is érvényesíteni kíván Szállítóval szemben, azt köteles legkésőbb a szavatossági/jótállási igénybejelentéssel egyidejűleg megtenni.

Ha a felek nem jutnak egyezségre abban a kérdésben, hogy az áru hibájáért vagy meghibásodásáért melyik felet terheli a felelősség, az esetben a felek által közösen kiválasztott független szakértő közreműködését veszik igénybe a vitás kérdés eldöntéséhez, amely szakértő állásfoglalását mindkét fél elfogadja. A szakértő költségeit a felek egyenlő arányban előlegezik és a költségeket a vétkes fél viseli. Ha feltételezhető, hogy a termék hibája kárt okozhat a környezetében, úgy Vevő köteles a várható kár enyhítése érdekében eljárni, és ezzel egyidejűleg köteles azonnal értesíteni Szállítót.

Az áru nem megfelelő tárolása, kezelése, üzemeltetése és természetszerű elhasználódása esetén Szállítónak nem áll módjában reklamációt elfogadni.

A Szállító a megfelelő termék kiválasztásának vonatkozásában, a feleknek kifejezetten erre irányuló írásbeli megállapodás hiányában, nem vállal felelősséget, még abban az esetben sem, ha a kiválasztásnál közreműködött.

Szállító az általa értékesített termékekre a mindenkori hatályos törvényben rögzített garanciát nyújt.

Számlával kapcsolatos tartalmi vagy formai reklamáció: a Szállító az általa kiállított számlával kapcsolatos tartalmi illetve formai reklamációt, a VI. pontban foglaltak figyelembe vétele mellett, legfeljebb a számla teljesítési dátumát követő 5 (öt) munkanapon belül fogad el. Amennyiben a Vevő ezen időszak alatt a számlával kapcsolatban kifogást nem emel, úgy Szállító azt elfogadottnak tekinti.

XII. Beszámítás

 

A Szállítóval szemben fennálló tartozásokba kizárólag a Vevő részére bíróságok által jogerősen megítélt tartozások számíthatóak be.

XIII. Jótállási és szavatossági időn túli javítások

Szállító az árunak a szavatossági időn túl bekövetkezett hibájának illetve meghibásodásának esetén a hibát Vevő írásbeli megrendelése esetén a mindenkor hatályos árlistája alapján javítja ki. Szállító az elvégzett szerelési munkákért a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jótállást vállalja.

XIV. Vis major

 

A Szállító semmilyen vis majorból – pl. munkabeszüntetések, rendkívüli államigazgatási intézkedések, beszállítói késedelem, időjárási akadályok, természeti katasztrófák stb.– eredő késedelmes szállításért nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 6 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a szerződéstől való elállás.

 1. Egyéb feltételek

 

Amennyiben felek között szerződés jött létre, úgy jelen általános szerződési feltételek a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire.

Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat, a Budaörsi Járásbíróság, illetve ügyértéktől függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Kelt, Diósd, 2018.január 1.